07
Er komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft staatssecretaris Van Dam definitief

toegezegd en is het resultaat van met name de inzet van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Organisaties als LandschappenNL, SoortenNL, Natuurmonumenten en BoerenNatuur.nl zijn blij met het nieuws.

Tjeerd de Groot: “Dit is beter voor landbouw én beter voor natuur”.

Het geld kan worden ingezet in 2019 en 2020, na herschikking van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De agrarische

collectieven willen graag samen met provincies en natuur- en landschapsorganisaties aan de slag met extra deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Er is nu niet alleen geld voor meer en effectieve beheercontracten voor akker- en weidevogels, maar ook voor het actieve soortbescherming voor andere soorten en voor het versterken van ecologische verbindingszones, bijvoorbeeld via het aanleggen en/of herstellen van landschapselementen als houtwallen en heggen.

Ook ontstaat met deze financiële impuls ruimte voor uitvoering van pilots ‘natuurinclusieve landbouw’. De Nederlandse landbouw kan zo de productieve landbouw beter verbinden met biodiversiteit en landschap.
 

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met en wordt ondersteund door de volgende organisaties: BoerenNatuur.nl, FLORON, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, RAVON, SoortenNL, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.